Pereiti prie turinio

Astma ir rinitas Keletas epidemiologinių tyrimų parodė, kad astma ir alerginis rinitas dažnai pasireiškia kartu Šis leidinys arba kuri nors jo dalis negali būti dauginami, taisomi ar kitu būdu platinami be leidėjo sutikimo. Frontalinėje plokštumoje DIERS 3D diagnostine sistema įvertintas ir analizuotas stuburo parametras dubens pakrypimas mm. Sahoo ir kt. Pradėsiu nuo trum­ posios. It is the result of well known fact that the techniques of persuasion in political speeches are often employed in order to express and reinforce power over the powerless.

Valstybės žinios,Nr Piesliakas, V. Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes.

Dainuojanti-revoliucija

Jurisprudencija:mokslo darbai,Nr. Civilinis procesas: teorija ir praktika. Teisinės informacijos centras, p.

gydymas lenkai pečių sustaines

Ar prasminga arešto bausmė? Teisės problemos. Tyrimo objektas yra nuobaudų civiliniame ir baudžiamajame procese teisinis reguliavimas ir aktuali teismų praktika. Tyrimo dalykas procesinių nuobaudų taikymo teisinės prielaidos ir praktinės problemos. Tyrimo metodai: dokumentų analizės metodu tirti aktualūs regioniniai ir Lietuvos teisės aktai; analitiniu kritiniu metodu vertinami nuobaudų civiliniame ir baudžiamajame procese taikymo probleminiai aspektai bei teisinio reguliavimo disfunkcijos; mokslinės literatūros analizės metodas taikomas siekiant įvertinti Lietuvos teisės gydymas lenkai pečių sustaines tyrimų, susijusių su bausmės individualizavimo, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo ir kt.

Europos žmogaus teisių teismas yra ne kartą yra pasisakęs bei suformulavęs kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinama, kaip valstybė konkrečioje byloje laikėsi protingo laiko kriterijaus: teismo veikla vadovaujant bylos nagrinėjimui, bylos sudėtingumas, bylos reikšmė skundo pateikėjui ir šalių elgesys.

Tai rodo, kad šalių ir kitų proceso dalyvių elgesys konkrečiame procese daro didelę įtaką proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų užtikrinimui. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 8 toliau CPK 7 straipsnyje įtvirtintas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principas, kurio turinį sudaro teismo ir proceso pareiga imtis visų priemonių, kad nagrinėjama byla būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką.

Dalyvaujantys byloje asmenys įpareigojami sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, būti rūpestingais, laiku pateikti teismui būtinus įrodymus, ir atlikti visus nuo proceso dalyvių priklausančius veiksmus, siekiant, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką ir mažiausiomis sąnaudomis.

Kas susiję

Įstatymų leidėjas teismą įpareigoja naudotis CPK nustatytomis priemonėmis, kad būtų užkirstas kelias vilkinti procesą, tame tarpe ir vykdymo procesą. Su minėtais principais 7 supra note 3 8 supra note 1 6 9 glaudžiai susijęs proceso kooperacijos bendradarbiavimo principas, kurio esmę sudaro tai, kad teismas įpareigojamas bendradarbiauti su dalyvaujančiais byloje asmenimis bei imtis priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, tiek kiek tai būtina greitam ir išsamiam bylos išnagrinėjimui CPK 8 str.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas civilines bylas, yra ne kartą konstatavęs, kad civilinio proceso paskirtis užtikrinti greitą ir teisingą privatinių ginčų išsprendimą, ginčijamų civilinių teisių bei pareigų nustatymą.

gydymas lenkai pečių sustaines

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

Driukas ir V. Valančius proceso koncentruotumą vertina, kaip vieną iš svarbiausių procesinių principų derinant jį su siekiu teisingai išspręsti privatų ginčą, o tai lemia teismo pareigą ex officio šalinti bet kokius bandymus vilkinti procesą, teismo teisę rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Proceso optimalumas pasižymi tuo, kad procesiniai veiksmai turi būti atliekami ir procesiniai sprendimai priimami greitai ir minimaliomis sąnaudomis tiek intelektinėmis, tiek materialiomis.

Tuo pačiu, greitumo reikalavimas negali tapti priežastimi nepaisyti proceso dalyvių teisių, negali likti visapusiškai neištirtų aplinkybių, neatskleistos bylos esmės.

Asmens teisių apsauga pasireiškia procesinėmis teisės normomis apibrėžiant proceso dalyvių statusą, įtvirtinant asmenų, dalyvaujančių procese, teises ir pareigas.

Toks teisinis reguliavimas pagrįstas tarptautinių susitarimų, pamatinių teisės aktų, Europos žmogaus teisių teismo praktika. Diskrecija pasireiškia teismo teise priimti procesinius sprendimus gydymas lenkai pečių sustaines nuožiūra, vadovaujantis protingumo kriterijais tinkamai įvertinti reikšmingas aplinkybes bei pritaikyti įstatymą. Nepagrįstai ilgai trunkantis procesas nesuderinamas su teisingumo vykdymu.

Visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų asmenų teisių ir interesų, privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Asmenims, pažeidžiantiems minėtus principus bei kitu būdu piktnaudžiaujantiems procesu, procesinės teisės normomis įtvirtinta teismo teisė taikyti nuobaudas. Nuobaudos, taikomos baudžiamajame ir civiliniame procese, yra savarankiškų teismo taikomų teisinių priemonių rūšis.

Jos skirtos užtikrinti tinkamą procesą, nubausti piktnaudžiaujančius procesu ar kitaip trikdančius nenutrūkstamą ir kokybišką teismo darbą, atgrasyti asmenį nuo netinkamo elgesio procese. Teismas konkrečioje procesinėje teisės normoje įtvirtintą procesinę nuobaudą skiria asmeniui siekiamas ne jį nubausti, bet užkirsti kelią tolimesniam piktnaudžiavimui procesu, teismo negerbimui, proceso ekomoniškumo bei koncentruotumo principų pažeidimams. Nuobaudos civiliniame procese taikymo pagrindai yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis CPK 95,str.

Įstatymas pateikia baigtinį nuobaudų rūšių civiliniame procese sąrašą: įspėjimas, pašalinimas iš teismo posėdžių salės; bauda; areštas CPK str. Nuobaudų apskundimo tvarka yra specifinė: nutartys dėl įspėjimo ir pašalinimo iš teismo posėdžių salės yra neskundžiamos, o dėl nutarčių, kuriomis skiriama bauda arba areštas, gali būti paduotas prašymas nuobaudą skyrusiam teismui.

Nutartis, kuria išspręstas minėtas prašymas, gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui atskiruoju skundu. Teisės normose, numatančiose baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

Bauda CPK straipsnyje nustatyta tvarka gali būti sumažinama ar panaikinama atsižvelgiant į piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas ir kitas piniginės baudos dydžiui reikšmingas aplinkybes Lietuvos apeliacinio teismo m. Už piktnaudžiavimą civiliniu procesu teismas paprastai taiko baudą, jei tai numatyta konkrečioje procesinės teisės normoje.

Agn - Po Kait - MD

O taip pat piktnaudžiaujantis procesu asmuo gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Procesinių teisės normų analizė rodo, kad būtinos sąlygos conditio sine qua non reikalavimui dėl nuostolių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju pareikšti: šalies nesąžiningumas ir ieškinio skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui CPK 95 str. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

Už kiekvieną atskirą piktnaudžiavimo atvejį teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali gydymas lenkai pečių sustaines skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pagal suformuotą teismų praktiką bauda už neatvykimą į teismo posėdį gali būti skiriama kai yra nustatomos visos CPK straipsnio 3 d. Nutartys, kuriomis skiriamos minėtos nuobaudos yra neskundžiamos. Įspėjimą teismas gali skirti ne tik proceso dalyviams šalims, atstovams, ekspertams ir kt.

Įspėjimas kitiems subjektams nesukuria ypatingų teisinių pasekmių išskyrus atvejį, kai pakartotinai pažeidus teismo posėdžio tvarką, teismas gali taikyti griežtesnę nuobaudą. Kai ši nuobauda taikoma advokatams ar ekspertams, teismas nutartimi gali dulkėtas sąnarių skausmas apie nuobaudos skyrimą 12 Kauno apygardos teismo m.

Advokatui privalu ne tik laikytis bendrųjų advokatų veiklos principų ir advokato profesijai keliamų reikalavimų, tačiau advokato elgesys negali kelti abejonių dėl advokato garbingumo ir sąžiningumo, nes šios tradicinės dorybės yra tapusios viena svarbiausių advokato profesinių pareigų, o jų nepaisymas sukelia visuomenės nepasitikėjimą advokato profesija, griauna advokatūros, kaip žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų gynybos institucijos, pagrindus.

Taigi, pranešimas apie taikytą nuobaudą įspėjimą, turėtų būti pakankamas pagrindas kelti drausmės bylą nubaustam advokatui. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai konstatuojama, kad asmenys pažeisdami posėdžio tvarką tuo pačiu ir piktnaudžiauja procesu.

Vilniaus apygardos teismas 13 paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo taikyta bauda advokatui. Atsakovo atstovas advokatas posėdžio metu užduodamas klausimus ieškovei, trečiajam asmeniui bei jų atstovei ir neišklausęs atsakymų juos komentuodavo, pertraukdavo, užduodamas kitą klausimą, ginčijosi su teismu.

Teismas taikė nuobaudas įspėjimus, ne kartą įspėjo advokatą nepažeidinėti tvarkos, uždavus klausimą priešingai šaliai išklausyti atsakymą, įspėjo, jog tam pasikartojus bus skiriama bauda. Net paskyrus baudą, advokatas ir toliau analogiškai pažeidinėjo tvarką, kas jau yra laikytina piktnaudžiavimu procesu. Pašalinimo iš teismo posėdžio salės nuobaudos taikymo problematika pasireiškia dviems aspektais.

Visų pirma, pašalintas iš teismo posėdžio salės asmuo neturi galimybės žodžiu teikti paaiškinimus, pasisakyti dėl kitos šalies argumentų, užduoti klausimus kitiems proceso dalyviams, tokiu būdu yra ribojamas žodiškumo principo taikymas procese.

Dar keblesnė situacija, kad nuobauda turėtų būti taikoma šaliai, kurios dalyvavimas teismo nutartimi buvo pripažintas privalomu. Esant tokiai situacijai, teismas gali nuobaudą taikyti terminuotai: kol bus atliktas tam tikras procesinis veiksmas pvz.

Tokiu atveju, teismas grįžusiam į teismo posėdžio salę turi trumpai nusakyti įvykusių procesinių veiksmų esmę ir suteikti galimybę asmeniui pasisakyti ar užduoti klausimus.

Antruoju atveju yra eliminuojamas žodiškumo principo pažeidimas. Antra, teismas, taikęs šaliai nuobaudą pašalinimą iš teismo posėdžių salės, gali bylos nagrinėjimą atidėti CPK str. Toks teisinis reguliavimas suponuoja piktnaudžiavimo procesu galimybes, 13 Vilniaus apygardos teismo m.

Pavyzdžiui, netinkamai pasirengusi bylai šalis gali tyčia išprovokuoti šios nuobaudos taikymą, siekiant, kad byla būtų atidėta; atidėjus bylą nukenčia kiti proceso dalyviai, ypač jei tenka vykti iš kito miesto, papildomai mokėti už atstovavimą atstovui ir t.

Taigi, tokia priemonė turėtų būti taikoma tik išimtinais atvejai, kai kitais būdais užtikrinti tinkamo proceso yra neįmanoma. Vietoj pašalintų iš teismo posėdžių salės vertėjo ar eksperto vertėju ar ekspertu kviečiami gydymas lenkai pečių sustaines asmenys. Išskirtinais atvejais piktybiškai nepaklususiems teisėjo patvarkymui arba pažeidusiems tvarką teismo posėdžio metu, teismo nutartimi gali būti skiriama iki eurų bauda arba iki 15 parų areštas.

Įstatymų leidėjas nepateikia piktybiško nepaklusimo sąvokos, taip pat nenurodomi kriterijai, kuriais teismas turėtų vadovautis, nustatant nuobaudos rūšį.

Pažymėtina, kad skauda artrito rankas švelnesnės nuobaudos įspėjimas ir pašalinimas iš teismo posėdžio salės taikomos asmeniui piktybiškai atliekant tam tikrus veiksmus, nes netyčiniai veiksmai negalėtų sąlygoti nuobaudos taikymo pvz.

Areštas neturėtų būti tinkama nuobaudos rūšimi už teisėjo patvarkymo nevykdymą arba teismo posėdžio tvarkos pažeidimą, nes tikslų, kurių siekiama procesinėmis nuobaudomis, galima pasiekti švelnesnėmis priemonėmis, neskiriant vienos iš griežčiausių valstybės prievartos taikymo priemonių.

Tais atvejais, kai teismo posėdžio metu asmens veiksmuose yra baudžiamosios atsakomybės požymių pvz. Teismo ar antstolio vykdymo procese privalomų nurodymų nevykdymas yra pagrindas taikyti procesines nuobaudas tiek proceso dalyviams, tiek asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems procese.

Už teismo ar antstolio nurodymų nevykdymą taikytinos dvi nuobaudų rūšys: bauda ir areštas.

Transcription KKA zurnalas Kūno kultūra. Eugenija Adaškevičienė Klaipėdos universitetas Prof.

Teisinės prielaidos taikyti nuobaudas už teismo ar antstolio nurodymų nevykdymą: Už teismo nutarčių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, kuriomis paskirtos šios laikinosios apsaugos priemonės: draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų; draudimas kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą arba vykdyti kitas prievoles; išimtiniais atvejais draudimas atsakovui išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir arba draudimas išvežti vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo; 11 14 įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti.

Šiuo atveju gali būti skiriama iki eurų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną CPK str. Už rašytinių įrodymų nepateikimą per teismo nustatytą terminą arba nepranešus teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis iki eurų bauda, CPK str.

Kauno apygardos teismas 14, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti baudą, skundą tenkino ir nutartį, kuria taikyta litų bauda, panaikino.

Kauno rajono apylinkės teismas byloje dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, nutartimi paskyrė atsakovei baudą, nes atsakovė dėl priežasčių, kurias teismas pripažino nesvarbiomis, neįvykdė teismo protokoline nutartimi nustatyto įpareigojimo pateikti prašomus duomenis apie jos turimą turtą ir pajamas bei išlaidas tiek Airijoje, tiek Lietuvoje, pateikti duomenis apie mokymo bei lavinimo įstaigas, kurias lanko jos vaikai ir šeimos aplinkąir atsakovė neatvyko į teismo posėdį, kuriame jos dalyvavimas buvo pripažintas būtinu bei nepateikė neatvykimo priežastis patvirtinančių gydymas lenkai pečių sustaines.

Teismas reikalavimo pateikti rašytinius įrodymus neįvykdymą vertino kaip piktybinį ir cinišką teismo nurodymo nevykdymą, todėl sprendė, kad atsakovei skirtina maksimali CPK str. Atsakovė prašymą dėl baudos panaikinimo grindė tuo, kad už įpareigojimo nevykdymą baudžiama antrą kartą; į posėdį neatvyko dėl svarbios priežasties neturėjo su kuo palikti Airijoje esančių vaikų, o teismas galėjo įrodymus rinkti remdamasis Tarybos reglamentu EB Nr.

Teismas prašymą atmetė.

gydymas lenkai pečių sustaines

Atskirasis skundas, be kitų motyvų, buvo grindžiamas tuo, kad teismas pažeidė non bis in idem principą, įtvirtintą Konstitucijos 31 str. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad baudos paskyrimas nepanaikina atsakovo pareigos atlikti teismo įpareigojimą, tačiau įpareigojimui atlikti teismas turi nustatyti naują terminą, o tokio termino nenustačius teismas negali skirti dar vienos baudos. Už daiktinių įrodymų nepateikimą per teismo nustatytą terminą arba nepranešus teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl svarbių priežasčių arba nurodytas priežastis teismas pripažino nesvarbiomis iki eurų bauda, CPK str.

Ekspertui už neatvykimą į teismą arba atsisakymą teikti išvadą dėl priežasčių, kurias teismas pripažino nesvarbiomis iki eurų bauda, CPK str. Šaukiamam liudytojui, ekspertui ar vertėjui be svarbios priežasties neatvykusiems į teismą iki eurų bauda, CPK str. Atsakovui, kai sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas pvz.

gydymas lenkai pečių sustaines

Įstatymo leidėjas nepateikia baudos dydžio ribų, šis klausimas paliekamas teismo diskrecijai. Atsakovui šeimos bylose santuokos nutraukimas, pripažinimas negaliojančia, tėvystės nustatymaskai teismas nutartimi buvo pripažinęs jo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, tačiau atsakovas dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta nesvarbiomis, neatvyksta į teismo posėdį iki eurų bauda, CPKstr.

Asmeniui, kuris padavė aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje nuo iki eurų, CPK str.

Asmeniui, kuris bylose dėl prarasto teismo ar vykdomosios bylos per nustatytą terminą neįvykdo teismo reikalavimo pateikti dokumentą, taip pat jeigu per nustatytą terminą nepraneša teismui apie tai, kad negalima jo pateikti dėl priežasčių, kurias teismas pripažino nesvarbiomis iki eurų, CPK str.

2011,4 (57) - Klaipėdos universitetas

Vykdymo procese už skolininko pareigos pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą arba melagingų duomenų pateikimą iki eurų bauda arba areštas iki 30 parų, CPK str. Tai vienas dažniausiai pasitaikančių pagrindų, dėl kurių taikomos nuobaudos civiliniame procese Baudžiamajame procese asmenims už teisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nurodymų nevykdymą pagal BPK straipsnį gali būti taikomos procesinės prievartos priemonės: bauda iki 30 MGL ir areštu iki 1 mėn.

Skirtingai nei civiliniame procese, minėtas priemones gali taikyti platesnis subjektų ratas: 15 Pvz. Kauno miesto apylinkės teismo m. Bauda už neatvykimą dalyvauti procese be svarbios priežasties gali būti nubausti liudytojas, įtariamasis ir kaltinamasis.

Nutartį skirti baudą teismas priima nustatęs, kad asmuo žinojo apie posėdį jam įteiktas šaukimas arba pasirašė dalyvavęs posėdyjetačiau nepranešė priežasčių dėl ko neatvykstą į posėdį arba teismas šias priežastis pripažino nesvarbiomis. Baudžiamojo proceso teisė normos, reglamentuojančios procesinės prievartos priemonių taikymą, yra sukonstruotos konkrečiai, tiksliai nustato tokių priemonių taikymo pagrindus, trukmę, apskundimo tvarką ir kt.

gydymas lenkai pečių sustaines

Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas ir nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas. Rezultatai — m. Šeši ligoniai visos moterys išoperuoti videolaparoskopu.

Vidutinė gulėjimo stacionare trukmė analizuojamu laikotarpiu sutrumpėjo nuo 6,5 iki 4,7 dienos. Relaparotomijų dėl intraabdominalinių komplikacijų ir mirčių atvejų nebuvo. Šiaulių ligoninėje nuo ūminio apendicito operuoti ligoniai. Atliktos 45 relaparotomijos, iš jų septynios — du kartus, trys — tris kartus. Mirė 9 ligoniai.

VISUOMENĖS SAUGUMAS IR VIEŠOJI TVARKA (16)

Išvados Ryškų pooperacinių komplikacijų, lovadienių skaičiaus sumažėjimą lėmė nauja operacijų technika, tikslinė antibiotikų terapija. Dabar sumažėjo katarinio apendicito formų, tačiau gangreninio ir perforacinio — nemažėja.

Jei klinikiniai radiniai abejotini, būtina pasitelkti ultragarsinį tyrimą ir kompiuterinę tomografiją. Tikslinga daugiau apendektomijų atlikti laparoskopu. Išgyvenimo laikas pateikiamas kaip dienos po naviko implantacijos DPI. Kaip parodyta 1 lentelėje, visos radioaktyviųjų jodų apdorotos žiurkės ilgai išgyveno, palyginti su negydytomis žiurkėmis.

Po radionuklidų injekcijos 3A pav. Ex vivo audinių gama skaičiavimas parodė, kad maksimalus ReO4 įsisavinimas navikoje įvyko po 0, 5 val. Po injekcijos 3b paveikslaso ReO4 įsisavinimas buvo minimalus šalia esančiame normaliame smegenų audinyje duomenys nerodomi.

Palyginti ReO4 ir I dozę, panaudojant tuos pačius radioaktyviosios gydymas lenkai pečių sustaines tyrimus, atlikta dvigubo izotopo, ex vivo biologinio pasiskirstymo tyrimas su ReO 4 ir I. Atliktos dvi eksperimentų partijos 1 lentelė. NIS tikslinės I terapijos patvirtinimas kitame gyvūnų modelyje taip pat patvirtina mūsų hipotezę, kad NIS tarpininkaujanti radionuklidų terapija gali būti naudinga apeinant siauro terapinio lango, būdingo smegenų naviko radioterapijai, problemą.

Galiausiai, I ir ReO4 terapinis veiksmingumas ir efektyvumas buvo įrodyta žiurkėms, turinčioms intracerebrinių hNIS transdukuotų gliomų. Šie faktai rodo, kad NIS-skleidžiamas radionuklidų gydymas gali būti toliau gerinamas pasirinkus atitinkamą radionuklidą arba daugelio radionuklidų derinį, remiantis auglio pobūdžiu. Efektyvios dozės, reikalingos auglio kontrolei pasiekti, skiriasi tarp skirtingų navikų.

T U R I N Y S MĖNESINIS LEIDINYS LIETUVOS MEDIKAMS

Pacientams, turintiems aukšto lygio gliomas, rekomenduojama pooperaciniu būdu iš viso skirti 50—60 Gy išorinės spinduliuotės dozę. Manoma, kad I gydymas metastazavusiu skydliaukės vėžiu yra veiksmingas, kai naviko absorbuota dozė yra didesnė kaip 80 Gy.

Taigi gali būti pateisinama didesnė I dozė, kad dar labiau padidėtų išgyvenimo laikas. Pastebėta, kad linijinė dozės priklausomybė nuo padidėjusio gyvenimo trukmės nepasiekė plato 1 lentelėo tai rodo, kad didžiausios terapinio veiksmingumo dozė gali būti neveiksminga. Be to, žiurkėms buvo nustatytas nedidelis radiotoksiškumo požymių, vartojusių maksimalią 16 mCi I dozę.

Tikėtina, kad svorio sumažėjimas atsirado dėl radioaktyviųjų jodų sukelto gastrito, kuris yra dažnas šalutinis poveikis I gydomiems pacientams. Tačiau bendrasis ir mikroskopinis post mortem tyrimas parodė, kad gydytų žiurkių skrandžio gleivinės išvaizda nesiskyrė. Šis atradimas sutampa su klinikiniais stebėjimais, kad aš veiksmingiau gydant mikroskopinius, o ne makroskopinius, metastazavusius skydliaukės vėžį. Mūsų tyrime auglių skersmuo 14 ir 22 DPI yra mažesnis nei 2, 6 mm. De Jong ir kt.

gydymas lenkai pečių sustaines

Pranešė, kad gydymas buvo veiksmingesnis mažesnių navikų gydymui, o ne didesniems navikams, kai naviko dydis yra ne didesnis kaip 90 Y-oktreotido optimalaus dydžio. Taigi, nors didesnė spinduliuotė ir didesnė naviko absorbuota dozė turėtų paskatinti didesnį cytoredukcijos laipsnį, jie nebūtinai reiškia geresnį naviko kontrolę.

Taigi radionuklidų terapijos veiksmingumas gali būti nepakankamas didelio proliferacinio greičio navikams, kai gyvybingas navikas išlieka. Tarp NIS radioaktyviųjų substratų radioaktyvusis jodas geriausiai tinka tirocitams gydyti dėl radioaktyviojo jodo susilaikymo nuo jodo.

Tačiau ląstelėms, kuriose trūksta jodo, radionuklidai, pvz. Palyginti su I, ReO 4 turi didesnį neišleidžiamą išmetamųjų teršalų energijos spektrą ir didesnę dozę. Darant prielaidą, kad visa β-skilimo energija yra absorbuojama tiksliniuose navikuose, Dadachova ir kt. Apskaičiavo, kad naviko absorbuotos dozės santykis su ReO 4 ir I tuo pačiu radioaktyvumo lygiu buvo apie 4, 5: 1, naudojant pelių ksenografijos modelį.

Priešingai, mūsų tyrimas parodė santykį 2: 3, naudojant žiurkes, turinčias NIS transdukuotą intracerebrinį gliomą. Ksenografuoto krūties vėžio modelio metu buvo stebimas panašus naviko įsisavinimas ir sulaikymo laikas, dėl kurio šiek tiek didesnis kumuliacinis ReO 4 aktyvumas, lyginant su I. Mažesnis ReO4 įsisavinimas, lyginant su radiojodu intracerebriniuose NIS transdukuotuose gliomuose, gali būti dėl didesnio jo dydžio arba metalo pobūdžio, todėl sumažėjęs BBB pralaidumas.

KKA zurnalas 2008-4.indd - Lietuvos sporto universitetas

Iš tiesų, mažesnis ReO 4 įsisavinimas, palyginti su I, buvo stebimas ir normaliuose smegenų audiniuose duomenys nerodomi. Trumpesnis ReO 4, nei I, sulaikymo laikas NIS transdukuotose gliomose gali būti jų išsiskyrimo greičio skirtumo rezultatas.

Kita vertus, greitesnis ReO 4 nei I klirensas iš kraujo apytakos taip pat gali prisidėti prie trumpesnio ReO 4 sulaikymo laiko NIS transdukciniuose gliomaose. Tai greičiausiai paaiškinama tuo, kad per Re, palyginti su I,palyginti su 24 keV per dieną, greičiau išleidžiama daugiau energijos.